Hệ thống máy phòng thí nghiệm

Hệ thống máy dành cho phòng thí nghiệm gồm có:

  • Máy kiểm tra cường lực, độ bền của sợi
  • Máy test YG20B kiểm tra cường lực, độ bền của sợi.
  • Máy đo săn Eletwist, máy quay guồng cúi và sợi.
  • Máy test Evenness, Uster đo độ không đều, độ dày, mỏng, điểm không đồng đều
Máy test Evenness

Sợi sau khi kiểm tra xong các thông số trên thì được chuyển qua khu vực kiểm soát Xơ ngoại lai